Ermeni Târihi’nin Sırrı-5

Ermeniler’in soy köklerini araştırdığımız bu yazı serisinde, daha önce yayınladığımız dört makale ile bir gerçeğin altını çizmiştik. Bu da, soylarını hangi ırk ve kavme dayandırırlarsa dayandırsınlar, Ermeni kaynaklarındaki bütün kavimlerin, Türk boylarından ibâret olması gerçeği idi.

Yoksa, Ermeniler aslını inkâr mı ediyor?

Bu çarpıcı sualin cevâbını almak için, Ermeniler’in soy kökünü dayandırdığı bütün kavimleri tek […]

Yazan |Ekim 5th, 2015|Ermeniler, Kökleri|Yorum yok

Ermeni Târihinin Sırrı-4

Anlaşılan odur ki, bu mes’eleyi daha fazla uzatmak ve diğer belgeleri de peş peşe sıralamak, lüzumsuzdur. Zîra Ermeni târihi diye uydurulan isim ve olayların birer yalan ve düzmece olduğuna dâir belgelerin sayısı son derece kabarıktır. Özetlersek; Ermeniler, bir coğrafya terimi olarak kullanıla gelen ‘’Ermenistan’’da yaşamış birçok kavime âit târihî olayları, kralları, masal kahramanlarını ve […]

Ermeni Târihinin Sırrı-3

Meselâ, Ermeniler’ce ‘’Ermeni târihinin en muhteşem devri’’ olarak gösterilen,(M.Ö.95-55) yılları arasındaki ‘’ Hükümdar Büyük Dikran’’, Ermeni bile değildir ve Partlar’dandır.

(…görüldüğü veçhile ‘’Ara-Semiramis’’ masalı, tamâmiyle Adonis-Afrodit efsânesinin Ermeni târihine sokulmuş kaba bir taklidinden başka bir şey değildir.

Liynch:’’Ara ve Semiramis, Tammuz-İştar, Yunanlılar’ın Adonis’i ve Afrodit’idir. Asur kraliçesinin Ermanistan’a gelişi, Ara’yı tâkip edişi, Ermenistan’a İştar ilâhesine tapmak […]

Ermeni Târihinin Sırrı-2

‘’Kars İli ve Çevresinde Ermeni Mezâlimi’’ isimli kitaba bir önsöz ve bir de son söz yazan Fahreddin Kırzıoğlu, Ermenilerin kökü ve târihleri hakkında şunları söyler:

(…Ermeniler’in ‘’Eski Armenia’’ ve ‘’Armenya Târihi’’ üzerindeki iddiâları da çürüktür ve ‘’buz üzerine kurulan yapı’’ya benzer. Bütün bu hususları 1952’de İstanbul’da çıkan ‘’Dede Korkut Oğuznâmeleri –I.Kitap’’ ve 1953’de basılan ‘’Kars […]

Ermeni Târihinin Sırrı-1

7.
Türk târihçileri arasında, Ermeni târihini çok iyi inceleyen iki değerli ilim adamımız olarak tanınan Profesör Doktor A.Zeki Velidi Togan ve Fahreddin Kırzıoğlu’nun, üstte örneklerini sunduğumuz yabancı târihçilerin görüşlerini alt üst ederek bambaşka bir noktaya götüren tesbitleri var. Acaba, Ermeniler’in ırkî bakımdan kökleri, gerçekte neydi? Ermeni târihinin bütün sırrı, bakın nasıl aydınlanıyor ve ortaya […]

Hayâlî Hayk

6.

Gerek Horenli Movses ve gerekse daha sonraki Ermeni târihçileri, milâttan önce 900 yılından beri bir Ermeni milletinin yeryüzünde yaşadığını ileri sürüyorlar. İlmî değeri olmayan ve başka kavimlerin târihine sâhip çıkarak ortaya attıkları hikâyelerle üç bin yıllık bir Ermeni milletinden söz ediyorlar.

Bir kısım Ermeni târihçisi, ırklarının başlangıcı olarak Hazret-i Nuh’un oğlu Yâfes’i gösterirken, bir kısmı […]

Ermeni Târihi Yalandan İbârettir

5.

Esat URAS, Ermeni yazarların Ermeni târihi hakkındaki tespitlerini naklediyor:

Basmacıyan(11):’’Ermenistan’ın ve Ermenilerin aslı,târihi çok karanlıktır.Burası,çok eski zamanlarda Pamir yaylalarından,Hindukuş’tan gelen muhâcirler tarafından iskân edilmiştir.Romalılar,Yunanlılar,İranlılar ve bütün milletler gibi Ermenilerin esâtirî kahramanları vardır.Menşe’leri hakkında vâzıh,sarih mâlûmâta sâhip bulunmayan millî müverrihler,bunun yerine esâtirî kahramanlar ikame etmişlerdir’’ –Ermenilerin kökleri hakkında açık ve net bilgiye sâhip bulunmayan Ermeni asıllı […]

Çalıntı bir Ecdat

4.

Esat URAS,’’Hıstoire de Peuple Armenian) isimli J.De Morgan’ın eserinden naklen şunları yazıyor:

(Hepsi papaz olan bu memleket müverrihlerinin -–yâni Ermeni târihçilerin—milletlerinin aslını Kitâb-ı Mukaddes an’anelerine bağlamak için ne kadar uğraşmış, Hayk neslini bunlara yaklaştırmak maksadıyla eski rivâyet ve an’aneleri ne kadar tahrif etmiş olduklarını görüyoruz. Bu hareket, yalnız târihî vak’alar hakkında değil, hükümdar âileleri için […]

Ermeni Târihi Yalandır

3.

’’Horenli Movses’’ ve yazdığı Ermeni Târihi hakkında yabancı ilim adamlarına kulak verelim:

(Dr.F.Vetter,’’Ermeni Eserleri’’ isimli kitabında Horenli Movses için şöyle diyor:Movses’in yazıları kaybolmuş veyâhut hiç olmazsa muayyen ve muntazam bir şekilde bize kadar gelmemiş,kendisinin eseri olarak bilinmemiştir.Şu halde o zamanlardaki herhangi bir şahıs,Movses Horen’in,bu târih babasının adını kullanarak bize,beşinci asırdan gelme şeklinde eserler yazmış demektir.Horenli […]

Düzmece Ermeni Târihi

Üstteki fotoğraf ‘Ermenistan Hâtırası’ başlıklı bir sigara kâğıdıdır. İstanbul Mahmutpaşa’daki Manastır Han’da ele geçirilen belgelerdendir.

*

2.

Biz, Ermeni ve Ermenistan kelimeleri üzerinde biraz duralım.

Merhum Sâdi KOÇAŞ,(Târih Boyunca Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri) isimli eserinde şöyle diyor:

(…İlk defâ M.E.521’de Daryüs kitâbesinde ARMENİ –yukarı memleket– şeklini almıştır.

Dede Korkut Oğuznâmeleri’nde, bölge halkı ve târihi ile ilgili geniş bilgi verildiği […]